UWAGA! Strona archiwalna. Aktualny adres: https://przychodnia-polaniec.bip.gov.pl/

Biuletyn Informacji Publicznej  SP ZOZ - Przychodnia Zdrowia w Połańcu 
Informator
Dane
Status prawny
Informacje bieżące
Kierownictwo
Dyrektor
Z-ca Dyrektora ds. opieki zdrowotnej
Główny Księgowy
Pielęgniarka koordynująca
Zasady funkcjonowania
Statut
Struktura organizacyjna
Ciała doradcze
Regulamin
Załatwianie spraw
Ewidencje i rejestry
Mienie zakładu
Budżet
Pomoc publiczna
Zakres działania
Inne
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Ochrona danych osobowych
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian (archiwalny)
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Pielęgniarka koordynująca strona główna 
Pielęgniarka koordynująca
 
Osoba Krystyna Bokwa
Stanowisko / funkcja Pielęgniarka Koordynująca
Województwo świętokrzyskie
Powiat staszowski
Gmina Połaniec (gmina miejsko-wiejska)
Miejscowość Połaniec
Ulica Ulica RUSZCZAŃSKA
Numer domu 3

Godziny pracy : 08:00 - 15:35 lub 10:25 - 18:00

Do obowiązków pielęgniarki koordynującej należy :

1) organizowanie pracy personelu średniego i niższego poprzez:

· koordynowanie i nadzorowanie pracy średniego i niższego personelu,

· współdziałanie z Dyrektorem Przychodni w zakresie ustalania struktury organizacyjnej, podziału zadań oraz właściwego wyposażenia stanowisk pracy w sprzęt i aparaturę medyczną ,

· kierowanie poszczególnych osób na określone stanowiska stosownie do posiadanych kwalifikacji, stażu pracy, nabytych umiejętności ,

· zapewnienie należytego poziomu opieki pielęgniarskiej w SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu,

· zapewnienie właściwego wyposażenia stanowisk pracy pielęgniarskiej w sprzęt i aparaturę oraz materiały opatrunkowe i leki,

· ustalanie godzin pracy personelu,

· wyznaczanie zastępstw na czas urlopów i w razie choroby,

· przedkładanie Dyrektorowi Przychodni wniosków w sprawie obsady poszczególnych stanowisk, przesunięć, awansów, przyznawania nagród i wymierzania kar,

· opracowanie projektu planu pracy planu urlopów personelu średniego i niższego oraz przedstawianie tych planów Dyrektorowi do zatwierdzenia,

 

2) kontrola , instruktaż i nadzór nad pracą średniego i niższego personelu a w szczególności :

· kontrola terminowości wykonywanej pracy,

· kontrola właściwego stosunku do osób korzystających ze świadczeń,

· kontrola dokumentacji i sprawozdawczości prowadzonej przez średni personel,

· nadzór nad prowadzeniem obowiązujących kartotek i kontrola pracy rejestratorek co do sposobu załatwiania zgłoszeń i techniki pracy,

· kontrola przestrzegania przez średni i niższy personel przepisów BHP. Organizowanie szkolenia personelu średniego niższego zwłaszcza w zakresie działalności zapobiegawczej i zadań sanitarno-oświatowych,

· ustalanie standardów jakościowych kwalifikacji i jakości pracy personelu średniego i niższego,

· zarządzanie, kierowanie i organizowanie pracy podległego personelu,

· ustalanie planów szkolenia personelu pielęgniarskiego i położnych,

· współuczestnictwo w planowaniu zadań Przychodni, ustalaniu zasad wynagrodzenia,

· współudział w organizowaniu adaptacji zawodowej dla pielęgniarek i położnych,

· organizowanie praktyk i staży pielęgniarskich,

· prowadzenie odpraw,

· analizowanie i ocenianie jakości pracy średniego i niższego personelu medycznego,

· rozpatrywanie skarg i wniosków związanych z jakością pracy personelu pielęgniarskiego,

· podejmowanie działań zmniejszających koszty leczenia,

· współpraca z zewnętrznymi podmiotami w sprawach dotyczących personelu pielęgniarskiego,

· organizuje, dokonuje kontroli i ocenia pracę komórek działalności podstawowej,

· odpowiada za stan i jakość świadczeń medycznych,

· nadzór nad kształceniem osób wykonujących zawody medyczne,

· nadzór nad księgozbiorem fachowym oraz dokumentacją lekarską,

· kontrola gospodarki lekami i artykułami medycznymi,

· organizuje przepływ informacji medycznej,

· nadzoruje stan sanitarno – epidemiologiczny komórek działalności podstawowej,

 

 

 
Obowiązuje od: 2021-02-01   Informację zaktualizowano 2021-03-30 10:03:09, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Dyrektor Tomasz Stemborowski
wersja do druku