UWAGA! Strona archiwalna. Aktualny adres: https://przychodnia-polaniec.bip.gov.pl/

Biuletyn Informacji Publicznej  SP ZOZ - Przychodnia Zdrowia w Połańcu 
Informator
Dane
Status prawny
Informacje bieżące
Kierownictwo
Dyrektor
Z-ca Dyrektora ds. opieki zdrowotnej
Główny Księgowy
Pielęgniarka koordynująca
Zasady funkcjonowania
Statut
Struktura organizacyjna
Ciała doradcze
Regulamin
Załatwianie spraw
Ewidencje i rejestry
Mienie zakładu
Budżet
Pomoc publiczna
Zakres działania
Inne
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Ochrona danych osobowych
Deklaracja dostępności
° Raport dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian (archiwalny)
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Deklaracja dostępności strona główna 
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności 

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej SP ZOZ - Przychodnia Zdrowia w Połańcu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Zdrowia w Połańcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej SP ZOZ - Przychodnia Zdrowia w Połańcu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2006-02-11
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. W SPZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu dla strony http://spzoz.bip.umig.polaniec.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych, z której wynika, że: strona internetowa http://spzoz.bip.umig.polaniec.pl spełnia częściowo wymagania ustawy. Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne. Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje. W serwisie istnieją pliki przygotowane jako skany dokumentów papierowych bez funkcji przeszukiwania tekstu. Takie pliki (w miarę możliwości) będą sukcesywnie zamieniane na wersje dostępne cyfrowo. Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Wyłączenia

 • Na stronie znajdują się dokumenty opublikowane, które są niedostępne z uwagi na fakt, że: - pochodzą z różnych źródeł z rozległej przestrzeni czasowej, - są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, - opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w różnych instytucjach, - posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, pochodzą z różnych systemów w wielu formatach. - opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Wyłączenia wynikają głownie z przyczyn technicznych i/lub wiążą się z poniesieniem nadmiernych kosztów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor SP ZOZ - Przychodni Zdrowia w Połańcu
 • Adres: ul.Ruszczańska 3
  28-230 Połaniec
 • e-mail: zoz_polaniec@poczta.onet.pl
 • Telefon: 158650240

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku SP ZOZ Przychodni Zdrowia w Połańcu prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Ruszczańskiej. Prowadzą do niego schody. od strony wewnętrznej znajduje się drugie oznakowane wejście do budynku na poziomie "0". nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy rejestracji. W budynku na parterze znajduje się korytarz. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Na terenie placówki jest miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w wydruku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 
Obowiązuje od: 2021-03-29   Informację zaktualizowano 2021-03-31 11:51:09, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Dyrektor Tomasz Stemborowski

Zobacz:
 Raport dostępności . 
wersja do druku