UWAGA! Strona archiwalna. Aktualny adres: https://przychodnia-polaniec.bip.gov.pl/

Biuletyn Informacji Publicznej  SP ZOZ - Przychodnia Zdrowia w Połańcu 
Informator
Dane
Status prawny
Informacje bieżące
Kierownictwo
Dyrektor
Z-ca Dyrektora ds. opieki zdrowotnej
Główny Księgowy
Pielęgniarka koordynująca
Zasady funkcjonowania
Statut
Struktura organizacyjna
Ciała doradcze
Regulamin
Załatwianie spraw
° Prawa i Obowiązki Pacjenta
Ewidencje i rejestry
Mienie zakładu
Budżet
Pomoc publiczna
Zakres działania
Inne
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Ochrona danych osobowych
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian (archiwalny)
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Załatwianie spraw strona główna 
Załatwianie spraw
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 

 

Rejestracja pacjentów do lekarza pierwszego kontaktu w ramach podstawowej opieki zdrowotnej  odbywa się  od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 -18.00:

osobiście, 

telefonicznie /od godz.7:15 

przez członków rodziny, 

przez osoby trzecie. 

Po godzinach pracy Przychodni realizowany jest Program Zdrowotny pn.

 „Udzielanie porad dla mieszkańców gminy Połaniec w przypadku zachorowań lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia oraz zabiegów pielęgniarskich w ramach porad udzielanych przez lekarzy, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn zachorowań i zapobiegania im wna rok 2020” 

 

W dni powszednie od 18:30 do 22:30

W soboty, niedziele i święta od 8 do 20

 

Świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego) udzielane są przez:

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIE -STASZÓW,ul.11 LISTOPADA 78 –

Tel. 15 864 85 46

 

Rejestracja do  Poradni Neurologicznej, Poradni Reumatologicznej , USG oraz Gabinetu Rehabilitacji odbywa się codziennie z wyznaczeniem dnia oraz godziny wykonania badania.

 

Pacjent ubiegający się o świadczenie zdrowotne z NFZ obowiązany jest przedstawić:

• skierowanie do Poradni (o ile jest wymagane), 

• dokument z PESEL, 

 

W przypadkach nagłego zachorowania, wypadku, urazu lub zatrucia, stanu zagrożenia życia pacjent przyjmowany jest bezzwłocznie.

 

Bez skierowania przyjmują Poradnie:

• Ginekologiczno-Położnicza, 

• Stomatologiczna

 

W celu realizacji zadań statutowych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu funkcjonuje zgodnie z aktualnymi wytycznymi i zaleceniami Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach:

1. zatrudnia personel medyczny o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym,

2. posiada niezbędną aparaturę medyczną /ultrasonograf, spirometr, aparaty EKG, aparaturę do zabiegów z zakresu fizjoterapii/,

3. Przychodnia wykonuje świadczenia zdrowotne z zakresu udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych pacjentom w ramach zawartych  kontraktów z NFZ O/ Świętokrzyski tj:

Poradnia Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Poradnia Ginekologiczno – Położnicza

Poradnia Neurologiczna

Poradnia Reumatologiczna

Poradnia Stomatologiczna

Gabinet Rehabilitacji Medycznej

4. Przychodnia obejmuje opieką medyczną w higienie szkolnej 4 placówki oświatowo-wychowawcze na terenie miasta i gminy Połaniec,

5. wszystkie badania (wymagane w ramach realizowanych kontraktów) wykonywane są w oparciu o umowy zawarte z podwykonawcami,

6. materiał do badań analitycznych pobierany jest w gabinecie zabiegowym w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 8.00 do 9.00,


 
Obowiązuje od: 2020-11-26   Informację zaktualizowano 2020-11-26 12:37:12, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Dyrektor Tomasz Stemborowski
Wybór Lekarza i Położnej POZ 

 Deklaracja wyboru lekarza/położnej poz


 


Pacjenci mają prawo do wyboru : lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Wyboru tego dokonuje się poprzez wypełnienie i złożenie deklaracji wyboru w naszej Przychodni (deklaracja i instrukcja jej wypełnienia w załączeniu).


Wybór lekarza, pielęgniarki, położnej POZ może mieć miejsce nie częściej niż dwa razy w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku każdej kolejnej zmiany pacjent jest zobowiązany do dokonania opłaty w wysokości 80 zł. Ubezpieczeni nie wnoszą opłat, gdy zmiana wymuszona jest czynnikami od nich niezależnymi.


 


 

deklaracja_wyboru_lekarz_poz.docx

deklaracja_wyboru_poloznej_poz.docx

 
Obowiązuje od: 2018-10-01   Informację zaktualizowano 2019-09-18 10:34:43, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Narodowy Fundusz Zdrowia

Zobacz:
 Prawa i Obowiązki Pacjenta . 
wersja do druku