UWAGA! Strona archiwalna. Aktualny adres: https://przychodnia-polaniec.bip.gov.pl/

Biuletyn Informacji Publicznej  SP ZOZ - Przychodnia Zdrowia w Połańcu 
Informator
Dane
Status prawny
Informacje bieżące
Kierownictwo
Dyrektor
Z-ca Dyrektora ds. opieki zdrowotnej
Główny Księgowy
Pielęgniarka koordynująca
Zasady funkcjonowania
Statut
Struktura organizacyjna
Ciała doradcze
Regulamin
Załatwianie spraw
Ewidencje i rejestry
Mienie zakładu
Budżet
Pomoc publiczna
Zakres działania
Inne
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Ochrona danych osobowych
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian (archiwalny)
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Główny Księgowy strona główna 
Główny Księgowy
 
Osoba Krystyna Łańka
Stanowisko / funkcja Główny Księgowy
Województwo świętokrzyskie
Powiat staszowski
Gmina Połaniec (gmina miejsko-wiejska)
Miejscowość Połaniec
Ulica Ulica RUSZCZAŃSKA
Numer domu 3

Godziny pracy                       7:00 - 14:35

 

 

Zadania Głównego Księgowego

 

1.      Główny Księgowy  podlega Dyrektorowi Przychodni.

2.      Główny Księgowy  organizuje i nadzoruje całość zadań Przychodni dotyczących:

a)      spraw finansowych,

b)      remontów i inwestycji,

c)      działań zmniejszających koszty w Przychodni,

d)      administrowania majątkiem trwałym i ruchomym,

3.      Główny Księgowy  wykonuje swoje obowiązki przy pomocy  pracownika  księgowości   oraz pracowników  komórek organizacyjnych .

4.      W zakresie spraw wynikających z ust. 2  Głównemu Księgowemu podlegają wszyscy pracownicy  komórek organizacyjnych Przychodni.

5.      Główny Księgowy realizuje samodzielnie powierzone mu zadania i ponosi odpowiedzialność bezpośrednio przed Dyrektorem Przychodni za całokształt pracy, a  w szczególności za:

a)      wykonywanie obowiązków wynikających ze sprawowania funkcji głównego księgowego,

b)      działalność finansową Przychodni,

c)      terminowe sporządzaniem bilansów, analiz i sprawozdań,

d)      organizację i koordynację pracy jednostek organizacyjnych Przychodni niezbędnych do zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej oraz księgowości, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej,

e)      nadzór nad obiegiem i kontrolą dokumentów finansowych,

f)        nadzór nad kontrolą wewnętrzną i systemem wewnętrznej informacji ekonomicznej.

6.      Główny Księgowy pełni funkcję kierownika działu ekonomiczno – finansowego.

 

Do obowiązków Głównego Księgowego Przychodni należy :

 

1)      prowadzenie rachunkowości SP ZOZ – Przychodnia Zdrowia w Połańcu  polegającej na zorganizowaniu i doskonaleniu sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów zapewniających właściwe funkcjonowanie Przychodni, zgodne z aktualnie obowiązującymi  przepisami prawa w tym zakresie,

2)      sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości finansowej,

3)      sporządzanie analityki do kont wydatków , przychodów i kosztów finansowych,

4)      przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych oraz zapewnienie terminowego ściągania należności i spłaty zobowiązań,

5)      rozliczanie usług pod względem finansowym,

6)      terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych Dyrektorowi Przychodni,

7)      należyte przechowywanie i i zabezpieczanie dokumentów księgowych,

8)      prowadzenie gospodarki finansowej Przychodni zgodnie z  obowiązującymi przepisami,

9)      sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego  ( bilansu )

10)  sporządzanie planu finansowego jednostki,

11)  zastępowanie Dyrektora Przychodni w czasie jego nieobecności.

 

Do obowiązków komórki księgowej należy :

 

1)     prowadzenie dokumentacji księgowej zgodnie z zasadami ustalonymi w SP ZOZ – Przychodnia Zdrowia w Połańcu ,

2)      prowadzenie obsługi kasowej w SP ZOZ – Przychodnia Zdrowia w Połańcu ,

3)      prowadzenie archiwum SP ZOZ – Przychodnia Zdrowia w Połańcu, 

4)      prowadzenie sprawozdań księgowych i statystycznych,

5)      prowadzenie dokumentacji płacowej pracowników oraz osób zatrudnionych w SP ZOZ – Przychodnia Zdrowia w Połańcu  na umowy cywilnoprawne,

6)      regulowanie wszelkich zobowiązań w SP ZOZ – Przychodnia Zdrowia w Połańcu  zgodnie z ustalonymi zasadami,

7)      terminowe przekazywanie należnych składek do ZUS i Urzędu Skarbowego oraz wykonywanie i przesyłanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji do tych urzędów,

8)      wystawianie dokumentów kasowych i faktur zgodnie z obowiązującymi w SP ZOZ – Przychodnia Zdrowia w Połańcu  przepisami,

9)      Ochrona danych osobowych i medycznych pacjentów.

 

 

 
Obowiązuje od: 2009-07-09   Informację zaktualizowano 2009-12-30 13:37:56, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o. Dyrekora - Tomasz Zych
wersja do druku