spzoz.bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 SP ZOZ - Przychodnia Zdrowia w Połańcu 
Pielęgniarka koordynująca strona główna 
Pielęgniarka koordynująca
 
Osoba Jolanta Graczykowska
Stanowisko / funkcja Pielęgniarka Koordynująca
Województwo świętokrzyskie
Powiat staszowski
Gmina Połaniec (gmina miejsko-wiejska)
Miejscowość Połaniec
Ulica Ulica RUSZCZAŃSKA
Numer domu 3

Godziny pracy : 08:00 - 15:35 lub 10:25 - 18:00

Do obowiązków pielęgniarki koordynującej należy :

1) organizowanie pracy personelu średniego i niższego poprzez:

· koordynowanie i nadzorowanie pracy średniego i niższego personelu,

· współdziałanie z Dyrektorem Przychodni w zakresie ustalania struktury organizacyjnej, podziału zadań oraz właściwego wyposażenia stanowisk pracy w sprzęt i aparaturę medyczną ,

· kierowanie poszczególnych osób na określone stanowiska stosownie do posiadanych kwalifikacji, stażu pracy, nabytych umiejętności ,

· zapewnienie należytego poziomu opieki pielęgniarskiej w SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu,

· zapewnienie właściwego wyposażenia stanowisk pracy pielęgniarskiej w sprzęt i aparaturę oraz materiały opatrunkowe i leki,

· ustalanie godzin pracy personelu,

· wyznaczanie zastępstw na czas urlopów i w razie choroby,

· przedkładanie Dyrektorowi Przychodni wniosków w sprawie obsady poszczególnych stanowisk, przesunięć, awansów, przyznawania nagród i wymierzania kar,

· opracowanie projektu planu pracy planu urlopów personelu średniego i niższego oraz przedstawianie tych planów Dyrektorowi do zatwierdzenia,

 

2) kontrola , instruktaż i nadzór nad pracą średniego i niższego personelu a w szczególności :

· kontrola terminowości wykonywanej pracy,

· kontrola właściwego stosunku do osób korzystających ze świadczeń,

· kontrola dokumentacji i sprawozdawczości prowadzonej przez średni personel,

· nadzór nad prowadzeniem obowiązujących kartotek i kontrola pracy rejestratorek co do sposobu załatwiania zgłoszeń i techniki pracy,

· kontrola przestrzegania przez średni i niższy personel przepisów BHP. Organizowanie szkolenia personelu średniego niższego zwłaszcza w zakresie działalności zapobiegawczej i zadań sanitarno-oświatowych,

· ustalanie standardów jakościowych kwalifikacji i jakości pracy personelu średniego i niższego,

· zarządzanie, kierowanie i organizowanie pracy podległego personelu,

· ustalanie planów szkolenia personelu pielęgniarskiego i położnych,

· współuczestnictwo w planowaniu zadań Przychodni, ustalaniu zasad wynagrodzenia,

· współudział w organizowaniu adaptacji zawodowej dla pielęgniarek i położnych,

· organizowanie praktyk i staży pielęgniarskich,

· prowadzenie odpraw,

· analizowanie i ocenianie jakości pracy średniego i niższego personelu medycznego,

· rozpatrywanie skarg i wniosków związanych z jakością pracy personelu pielęgniarskiego,

· podejmowanie działań zmniejszających koszty leczenia,

· współpraca z zewnętrznymi podmiotami w sprawach dotyczących personelu pielęgniarskiego,

· organizuje, dokonuje kontroli i ocenia pracę komórek działalności podstawowej,

· odpowiada za stan i jakość świadczeń medycznych,

· nadzór nad kształceniem osób wykonujących zawody medyczne,

· nadzór nad księgozbiorem fachowym oraz dokumentacją lekarską,

· kontrola gospodarki lekami i artykułami medycznymi,

· organizuje przepływ informacji medycznej,

· nadzoruje stan sanitarno – epidemiologiczny komórek działalności podstawowej,

 

 

 
Obowiązuje od: 2013-04-01   Informację zaktualizowano 2013-04-30 14:09:36, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o. Dyrektora - Tomasz Zych
  Biuletyn Informacji Publicznej - spzoz.bip.umig.polaniec.pl