spzoz.bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 SP ZOZ - Przychodnia Zdrowia w Połańcu 
Główny Księgowy strona główna 
Główny Księgowy
 
Osoba Krystyna Łańka
Stanowisko / funkcja Główny Księgowy
Województwo świętokrzyskie
Powiat staszowski
Gmina Połaniec (gmina miejsko-wiejska)
Miejscowość Połaniec
Ulica Ulica RUSZCZAŃSKA
Numer domu 3

Godziny pracy                       7:00 - 14:35

 

 

Zadania Głównego Księgowego

 

1.      Główny Księgowy  podlega Dyrektorowi Przychodni.

2.      Główny Księgowy  organizuje i nadzoruje całość zadań Przychodni dotyczących:

a)      spraw finansowych,

b)      remontów i inwestycji,

c)      działań zmniejszających koszty w Przychodni,

d)      administrowania majątkiem trwałym i ruchomym,

3.      Główny Księgowy  wykonuje swoje obowiązki przy pomocy  pracownika  księgowości   oraz pracowników  komórek organizacyjnych .

4.      W zakresie spraw wynikających z ust. 2  Głównemu Księgowemu podlegają wszyscy pracownicy  komórek organizacyjnych Przychodni.

5.      Główny Księgowy realizuje samodzielnie powierzone mu zadania i ponosi odpowiedzialność bezpośrednio przed Dyrektorem Przychodni za całokształt pracy, a  w szczególności za:

a)      wykonywanie obowiązków wynikających ze sprawowania funkcji głównego księgowego,

b)      działalność finansową Przychodni,

c)      terminowe sporządzaniem bilansów, analiz i sprawozdań,

d)      organizację i koordynację pracy jednostek organizacyjnych Przychodni niezbędnych do zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej oraz księgowości, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej,

e)      nadzór nad obiegiem i kontrolą dokumentów finansowych,

f)        nadzór nad kontrolą wewnętrzną i systemem wewnętrznej informacji ekonomicznej.

6.      Główny Księgowy pełni funkcję kierownika działu ekonomiczno – finansowego.

 

Do obowiązków Głównego Księgowego Przychodni należy :

 

1)      prowadzenie rachunkowości SP ZOZ – Przychodnia Zdrowia w Połańcu  polegającej na zorganizowaniu i doskonaleniu sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów zapewniających właściwe funkcjonowanie Przychodni, zgodne z aktualnie obowiązującymi  przepisami prawa w tym zakresie,

2)      sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości finansowej,

3)      sporządzanie analityki do kont wydatków , przychodów i kosztów finansowych,

4)      przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych oraz zapewnienie terminowego ściągania należności i spłaty zobowiązań,

5)      rozliczanie usług pod względem finansowym,

6)      terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych Dyrektorowi Przychodni,

7)      należyte przechowywanie i i zabezpieczanie dokumentów księgowych,

8)      prowadzenie gospodarki finansowej Przychodni zgodnie z  obowiązującymi przepisami,

9)      sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego  ( bilansu )

10)  sporządzanie planu finansowego jednostki,

11)  zastępowanie Dyrektora Przychodni w czasie jego nieobecności.

 

Do obowiązków komórki księgowej należy :

 

1)     prowadzenie dokumentacji księgowej zgodnie z zasadami ustalonymi w SP ZOZ – Przychodnia Zdrowia w Połańcu ,

2)      prowadzenie obsługi kasowej w SP ZOZ – Przychodnia Zdrowia w Połańcu ,

3)      prowadzenie archiwum SP ZOZ – Przychodnia Zdrowia w Połańcu, 

4)      prowadzenie sprawozdań księgowych i statystycznych,

5)      prowadzenie dokumentacji płacowej pracowników oraz osób zatrudnionych w SP ZOZ – Przychodnia Zdrowia w Połańcu  na umowy cywilnoprawne,

6)      regulowanie wszelkich zobowiązań w SP ZOZ – Przychodnia Zdrowia w Połańcu  zgodnie z ustalonymi zasadami,

7)      terminowe przekazywanie należnych składek do ZUS i Urzędu Skarbowego oraz wykonywanie i przesyłanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji do tych urzędów,

8)      wystawianie dokumentów kasowych i faktur zgodnie z obowiązującymi w SP ZOZ – Przychodnia Zdrowia w Połańcu  przepisami,

9)      Ochrona danych osobowych i medycznych pacjentów.

 

 

 
Obowiązuje od: 2009-07-09   Informację zaktualizowano 2009-12-30 13:37:56, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o. Dyrekora - Tomasz Zych
  Biuletyn Informacji Publicznej - spzoz.bip.umig.polaniec.pl