spzoz.bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 SP ZOZ - Przychodnia Zdrowia w Połańcu 
Dyrektor strona główna 
Dyrektor
 

Osoba - Tomasz Stemborowski

Stanowisko / funkcja

 • p.o. dyrektora

Stanowiska podległe

 • Z-ca Dyrektora ds. opieki zdrowotnej
 • Główny Księgowy
 • Specjalista ds. organizacyjno - kadrowych i rozliczeń z NFZ
 • Pielęgniarka koordynująca

Podległe komórki organizacyjne

 • Gabinet Rehabilitacji Medycznej
 • Gabinet Medycyny Szkolnej w Szkole Podstawowej
 • Gabinet Medycyny Szkolnej w Publicznym Gimnazjum
 • Gabinet Medycyny Szkolnej w Zespole Szkół Średnich
 • Szkolny Gabinet Stomatologiczny w Szkole Podstawowej
 • Poradnia Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 • Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
 • Poradnia Stomatologiczna
 • Obsługa techniczno - gospodarcza 

 

ZADANIA DYREKTORA:

1. Do zadań Dyrektora Przychodni  należy w szczególności:

 • podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy, w tym: zatrudnianie, awansowanie,    nagradzanie, karanie, rozwiązywanie stosunku pracy,
 • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy swoimi pracownikami ,
 • zapewnienie planowej i zorganizowanej pracy  komórek organizacyjnych Przychodni,
 • wyznaczanie zadań dla zespołów lub poszczególnych pracowników,
 • analiza poziomu kwalifikacji pracowników,
 • analiza racjonalności stanu i struktury zatrudnienia,
 • realizacja zaleceń pokontrolnych,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków,
 • dbanie o właściwą atmosferę w pracy,
 • zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny podległych pracowników,
 • organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników.

2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Przychodni, a w szczególności za:

 • organizację i zarządzanie Przychodnią,
 • poziom działalności leczniczo – profilaktycznej Przychodni,
 • sprawne funkcjonowanie podległych komórek organizacyjnych,
 • dyscyplinę pracy, przestrzeganie regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, obrony cywilnej.

3. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy podległych pracowników  zatrudnionych w poszczególnych komórkach organizacyjnych.

 

 

 
Obowiązuje od: 2017-09-19   Informację zaktualizowano 2017-09-21 14:43:35, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Burmistrz - Jacek Tarnowski
  Biuletyn Informacji Publicznej - spzoz.bip.umig.polaniec.pl